Có 1 kết quả:

yū mó

1/1

yū mó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sluggish
(2) delaying