Có 1 kết quả:

yū huǎn ㄩ ㄏㄨㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dilatory
(2) slow in movement
(3) roundabout