Có 1 kết quả:

yū huǎn

1/1

yū huǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dilatory
(2) slow in movement
(3) roundabout