Có 1 kết quả:

yū fǔ

1/1

yū fǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pedantic
(2) trite
(3) inflexible
(4) adherence to old ideas