Có 1 kết quả:

yū jiàn

1/1

yū jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) absurd opinion
(2) pedantic and unrealistic view