Có 1 kết quả:

yū lùn

1/1

yū lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unrealistic argument
(2) high flown and impractical opinion