Có 1 kết quả:

yū nè

1/1

yū nè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) overcautious
(2) conservative and dull in conversation