Có 1 kết quả:

yū yuǎn

1/1

yū yuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

impractical