Có 1 kết quả:

yū kuò

1/1

yū kuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high sounding and impractical
(2) high flown nonsense

Một số bài thơ có sử dụng