Có 1 kết quả:

qì jīn

1/1

qì jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) so far
(2) to date
(3) until now

Một số bài thơ có sử dụng