Có 1 kết quả:

xùn sù màn yán

1/1

xùn sù màn yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rapid spread
(2) to spread rapidly