Có 1 kết quả:

guò bu qù

1/1

guò bu qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make life difficult for
(2) to embarrass
(3) unable to make it through