Có 1 kết quả:

guò cóng

1/1

guò cóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have relations with
(2) to associate with