Có 1 kết quả:

guò láo sǐ

1/1

guò láo sǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

karoshi (loanword from Japanese), death from overwork