Có 1 kết quả:

guò bàn

1/1

guò bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) over fifty percent
(2) more than half