Có 1 kết quả:

guò qù shí

1/1

guò qù shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

past tense (grammar)