Có 1 kết quả:

guò shān chē ㄍㄨㄛˋ ㄕㄢ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

roller coaster