Có 1 kết quả:

guò yì bù qù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to feel very apologetic