Có 1 kết quả:

guò zǎo qǐ bào

1/1

Từ điển Trung-Anh

preinitiation