Có 1 kết quả:

guò lǜ qì

1/1

guò lǜ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) filtering apparatus
(2) (machine) filter