Có 1 kết quả:

guò huǒ

1/1

guò huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go too far (in word or deed)
(2) over the top