Có 1 kết quả:

guò rè ㄍㄨㄛˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to overheat (e.g. an economy)