Có 1 kết quả:

guò rè

1/1

guò rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to overheat (e.g. an economy)