Có 1 kết quả:

guò yóu bù jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

too far is as bad as not enough (idiom, from the Analects)