Có 1 kết quả:

guò ér néng gǎi , shàn mò dà yān

1/1

Từ điển Trung-Anh

If one can change after making a mistake, there is nothing better (idiom)