Có 1 kết quả:

guò cuò

1/1

guò cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mistake
(2) fault
(3) responsibility (for a fault)