Có 1 kết quả:

yíng tóu

1/1

yíng tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to meet head-on
(2) face-to-face
(3) directly