Có 1 kết quả:

yíng tóu ㄧㄥˊ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to meet head-on
(2) face-to-face
(3) directly