Có 1 kết quả:

yíng tóu dǎ jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to hit head on