Có 1 kết quả:

yíng bīn

1/1

yíng bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to welcome a guest
(2) to entertain a customer (of prostitute)