Có 1 kết quả:

yíng zhàn

1/1

yíng zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to meet the enemy head-on