Có 1 kết quả:

yíng jiē tiǎo zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to meet a challenge