Có 1 kết quả:

yíng bīn

1/1

yíng bīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to welcome a guest
(2) to entertain a customer (of prostitute)

Một số bài thơ có sử dụng