Có 1 kết quả:

yíng miàn

1/1

yíng miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) directly
(2) head-on (collision)
(3) in one's face (of wind)

Một số bài thơ có sử dụng