Có 1 kết quả:

yíng fēng zhāo zhǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to flutter in the wind (idiom)