Có 1 kết quả:

yíng fēng

1/1

yíng fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in the wind
(2) facing the wind
(3) downwind