Có 1 kết quả:

yùn bǐ

1/1

yùn bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wield the pen
(2) to write