Có 2 kết quả:

yùn zǎiyùn zài

1/2

yùn zǎi

giản thể

Từ điển phổ thông

bốc xếp, chuyên chở, vận tải

yùn zài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to carry
(2) to convey
(3) delivery
(4) supply