Có 1 kết quả:

jìn qīn fán zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

inbreeding