Có 1 kết quả:

jìn zài zhǐ chǐ

1/1

jìn zài zhǐ chǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be almost within reach
(2) to be close at hand

Một số bài thơ có sử dụng