Có 1 kết quả:

jìn dì guǐ dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

low Earth orbit (LEO)