Có 1 kết quả:

jìn kuàng

1/1

jìn kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) recent developments
(2) current situation