Có 1 kết quả:

jìn qǐng

1/1

jìn qǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) recently
(2) of late