Có 1 kết quả:

fǎn pú guī zhēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to return to one's true self
(2) to regain the natural state