Có 1 kết quả:

fǎn huán zhàn yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

repossession