Có 1 kết quả:

huán sú

1/1

huán sú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to return to normal life (leaving a monastic order)