Có 1 kết quả:

huán zuǐ

1/1

huán zuǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to retort
(2) to answer back