Có 1 kết quả:

hái hǎo

1/1

hái hǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not bad
(2) tolerable
(3) fortunately