Có 1 kết quả:

huán kuǎn ㄏㄨㄢˊ ㄎㄨㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) repayment
(2) to pay back money