Có 1 kết quả:

huán gěi

1/1

huán gěi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to return sth to sb