Có 1 kết quả:

huán zhàng

1/1

huán zhàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to settle and account