Có 1 kết quả:

huán zhàng ㄏㄨㄢˊ ㄓㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to settle and account