Có 1 kết quả:

zhè jǐ tiān

1/1

zhè jǐ tiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the past few days